هاست دانلود و بکاپ خارج

هاست با فضای بیشتر مخصوص فایل ها (موقعیت خارج از ایران)

DECP-DL-1

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 5 گیگابایت

DECP-DL-2

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 10 گیگابایت

DECP-DL-3

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 15 گیگابایت

DECP-DL-4

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 20 گیگابایت

DECP-DL-5

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 30 گیگابایت

DECP-DL-6

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 40 گیگابایت

DECP-DL-7

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 50 گیگابایت

DECP-DL-8

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 60 گیگابایت

DECP-DL-9

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 70 گیگابایت

DECP-DL-10

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 80 گیگابایت

DECP-DL-11

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 90 گیگابایت

DECP-DL-12

هاست دانلود و بکاپ آلمان - کنترل پنل سیپنل


فضای میزبانی 100 گیگابایت