اکانت FTP هلند

فضای ابری به صرفه و پر سرعت

NL-FTP-1

فضای FTP شما 5 گیگابایت می باشد.


قابلیت اتصال به تمام سرویس ها

NL-FTP-2

فضای FTP شما 10 گیگابایت می باشد.


قابلیت اتصال به تمام سرویس ها

NL-FTP-3

فضای FTP شما 20 گیگابایت می باشد.


قابلیت اتصال به تمام سرویس ها

NL-FTP-4

فضای FTP شما 50 گیگابایت می باشد.


قابلیت اتصال به تمام سرویس ها

NL-FTP-5

فضای FTP شما 100 گیگابایت می باشد.


قابلیت اتصال به تمام سرویس ها